དེང་འདིར་ནིས་ཆའི་གསུང་ལ་མཇལ་དགོས་དོན་ཅི།

    ཡིག་སྒྱུར་བ། སྒྲོལ་དཀར་ཚེ་རིང་།


དེང་འདིར་ནིས་ཆའི་གསུང་ལ་མཇལ་དགོས་དོན་ཅི།  


                      ཀྲོའུ་ཀུའོ་ཕིང་གིས་བརྩམས།  
                             སྒྲོལ་དཀར་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར།  

 
ནུབ་གླིང་གི་མཚན་ཉིད་མཁན་པོ་དག་ལས།  ནིས་ཆ་(尼采)ནི་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན། སྤྱིར་སྐྱེས་བུ་ཁྱད་པར་བ་ནི་ཀུན་གྱིས་འཐད་ལྡན་དུ་འཛིན་དཀའ་ལ།  ཁོང་ཡང་དུས་སྐབས་གཅིག་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་འཐད་ལྡན་དུ་མ་བཀུར་བས།  སྐུ་བཞུགས་པའི་ཚེ་ན་སྙན་གྲགས་ཆེར་མ་རྒྱས།  ཡིན་ནའང་ཁོང་སྐུ་གཤེགས་རྗེས། ནུབ་གླིང་གི་རིག་གནས་པའི་སྡེ་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གླིང་གིས་ཁོང་གི་རིན་ཐང་ལ་ངེས་པ་ལྷག་པར་རྙེད་པས།  དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པར་ཆེས་གྲགས་པ་འཕེལ་བའི་མཚན་ཉིད་མཁན་པོར་གྱུར།  ཁོ་བོ་ནི་ནིས་ཆ་ལ་ལྷག་པར་དད་ཅིང་།  ཁོང་གི་གཤིས་ཀ་དང་།  ལྟ་གྲུབ།  གསུང་རྩོམ་བཅས་ལ་མཛེས་པ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་བདོག་པར་འདོད།  གང་དེས་བདག་བློ་སྐྱོམ་པར་བྱེད་ཅིང་།  རྟོག་པ་མཐུན་སྣང་ཟབ་མོ་ཞིག་ཀྱང་བསྐྱེད་པར་ནུས། ལོ་ངོ་སོ་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་ལ།  པེ་ཅིན་སློབ་ཆེན་གྱི་གཞུང་ཤག་ཐོག་ཁང་གི་ཚོམས་ཆེན་དུ།  ངས་ནིས་ཆའི་སྐོར་གྱི་འཆད་ཁྲིད་དང་པོར་སྤེལ།  སྐབས་དེའི་རྣམ་པ་ནི་ནམ་ཡང་བརྗེད་དུ་མེད།  འདུག་སྟེགས་སྟོང་ལ་ཉེ་བར་གཅིག་ཀྱང་ལྷག་མི་འདུག  ངས་བཤད་མགོ་བརྩམས་མ་ཐག་གློག་ཆད་སོང་།  ཁྲིད་སྟེགས་སུ་ཞག་སྒྲོན་ཞིག་བཀར་ཡོད་ལ།  དེའི་འོག་ཏུ་ནག་འཐིབས་སེར་ཐམས་ཅད་འཇམ་ཅག་གེར་འདུག  ཡིད་ལ་རང་གིས་ཆོས་འཆད་ཀྱིན་འདུག་སྙམ་པའང་བྱུང་།  བཤད་ཚར་མ་ཐག་ཏུ་གློག་ཞིག་གསོ་བྱས་ཚར།  ཚོམས་ཆེན་དུ་སྣང་བ་རྒྱས་པས།  ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དགའ་འབོད་ལྷང་ལྷང་སྒྲོག  དེ་ནི་1986ལོ་ཡིན་ལ།  ལོ་དེར་ངའི་ཆེད་དེབ་ཐོག་མ་ནིས་ཆ—དུས་རབས་ཀྱི་དཀྱོགས་མཚམས་སུ་》(《尼采:在世纪的转折点上》)ཞེས་པ་དཔར།  ལོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་དེབ་འབུམ་གཅིག་ཚོང་།  དེ་བཞིན་འགྱུར་དེབ་ཐོག་མ་སྐྱོ་གར་གྱི་བྱུང་བ—ནིས་ཆའི་མཛེས་ཚོར་རིག་པའི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བསྡུས་》(《悲剧的诞生—尼采美学文选》)ཞེས་པའང་དཔར།  དེ་ཡང་ལོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་དེབ་འབུམ་གཅིག་དང་ཁྲི་ལྔ་ཚོང་།  སྐབས་དེར་གཉེར་ཚོང་(营销)དང་སྒྱུར་ཚོང་(炒作)ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ཀྱང་དར་མེད།  དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་ཀྱང་ལྷག་པར་གཟབ་གཟབ་བྱས་ཏེ་དེབ་ཉུང་ངུ་རེ་དཔར་ལ།  བཙོང་ཚར་རྗེས་སླར་ཡང་དཔར་བར་བྱེད།  གྲངས་ཀ་འདི་ནི་སྐབས་དེར་མཚོན་ན་ཧ་ལས་པའི་ཚོད་རེད།  དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་པར།  ཀྲུང་གོའི་ས་ཆེན་པོར་ངང་ཚུལ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་གིས་ཁྱབ་ཅིང་།  ངས་དེ་ལ་“ཡིད་བློའི་འཆར་ཡན་” (精神浪漫)ཞེས་བོས།  ནིས་ཆ་དང་།  ཧྥི་རེའུ་ཏི།(佛洛依德)  སར་ཐར་(萨特)བཅས་ནི་ཐམས་ཅད་དགའ་བ་བསྐྱེད་པའི་མཚན་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ།  དེ་དག་གླེང་བ་ནི་སྐབས་དེའི་དར་སྲོལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།  ཁྱོད་ཀྱིས་དགའ་རོགས་དང་དུས་བཏབ་ན།  ལག་ཏུ་ནིས་ཆའི་དཔེ་ཆ་ཞིག་བཟུང་མེད་ན།  དགའ་རོགས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལ་རིག་གནས་མེད་པར་འདོད་དེ་འཕྱ་བར་ངེས།  ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་འདས།  ཡུལ་དུས་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་།  ང་དང་ང་ལྟ་བུའི་སློབ་གཉེར་བའི་རབས་དེ་ན་གཞོན་ནས་རྒན་པོར་ཆགས།  མི་དང་བསྡུར་ན།  དུས་རབས་ནི་ལྷག་པར་རྒས་པ་ལྟར་སྣང་།  སྐབས་དེར་བསམ་བློའི་རླབས་རྒྱུན་གང་ཞིག་དར་སྲོལ་དུ་ཆགས་པའི་ནང་ཡིད་བློའི་འཆར་ཡན་ཏེ།  རྒྱུ་འབྱོར་འབའ་ཞིག་དར་སྲོལ་དུ་བྱེད་པའི་ཕྱི་དངོས་པོའི་འཆར་ཡན་གྱིས་ཚབ་བྱས་པས།  ལྷག་པར་སྙན་ངག་གི་དོན་(诗意)དང་ལྡན་པ་ནི་རྒྱུ་འབྱོར་ཡིན་གྱི།  མཚན་ཉིད་རིག་པ་ནི་ལྷག་པར་མ་ཡིན་ནོ། །  དེང་གི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་མཚོན་ན།  དུས་རབས་དེ་ནི་རྒྱང་ཐག་རིང་བའི་ངག་རྒྱུན་དུ་གྱུར།  ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་།  ན་གཞོན་རྣམས་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་ཕུགས་འདུན་རིང་ལུགས་པ་ཡིན་ལ།  ནང་སེམས་སུ་ཡིད་བློའི་འཆར་ཡན་གྱི་འདོད་པ་མེ་ལྟར་འབར་གྱིན་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད།  ངས་འདིར་ཁྱོད་ཚོར་ནིས་ཆའི་གསུང་ལ་མཇལ་བའི་རེ་བ་འདོན་པ་ནི།  ལོ་ངོ་བདུན་ཅུའི་ན་གཞོན་ཞིག་གི་རེ་འདུན་བཅངས་ཏེ།  ཁྱོད་ཚོ་ལོ་ཉི་ཤུ་དང་།  སུམ་ཅུ།  བཞི་བཅུའི་སྟེང་གི་རྒན་པོ་ཞིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་རེ།  ནིས་ཆ་མཆོག་ནི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་དབང་།  འདིར་བཤད་པའི་ན་གཞོན་ནི་ལོ་ཚོད་འབའ་ཞིག་ལ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པར།  དེ་ལས་ཀྱང་གཤིས་སྤྱོད་ལ་བསྟན་པ་ཡིན།  ན་གཞོན་དག་གི་ཁྱད་ཆོས་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ།  ཚེ་སྲོག་གི་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་དང་གཅིག  ཡིད་བློ་བླ་ན་མེད་པ་དང་གཉིས་སོ། །  ནིས་ཆ་མཆོག་ནི་སྐྱེས་བུ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ལ།  ཁྱོད་ཅག་ཀྱང་སྐྱེས་བུ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།  

2019ལོའི་སྤྱི་ཟླ་2པར། རྩོམ་ཁུངས། ཀྲེ་ཅང་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས2022ལོའི་སྤྱི་ཟླ8པའི་ཚེས1ཉིན་དཔར་དུ་བཏབ་པའིཀྲོའུ་ཀུའོ་ཕིང་གིས་མཚན་ཉིད་རིག་པ་གླེང་བཞེས་པ་ལས་བདམས་ཏེ་བོད་འགྱུར་ཞུས།  

                   རྩོམ་སྒྲིག་པ། མྱི་གསར་བ།


          མཐོང་གྲོལ་དྲ་རྩོམ་དག་རྩོམ་བདག་དང་དྲ་བདག་གིས་ཆོག་མཆན་མེད་པར་རང་དགར་མི་འཁྱེར་བར་མཁྱེན།


Signature is customized by Netease